17 januari 2024 – Plaatsing Radome


Het radarstation was tot aan het onderhoud in oktober 2023 al dag en nacht in gebruik, ondanks het overschrijden van de geluidsnormen. Dit was nodig door de veiligheidssituatie in Europa.

Tijdens het onderhoud is op de radar een geluidskoepel geplaatst en is de aandrijving aangepast. Daardoor voldoet het nu wel aan de geluidsnormen. Vanaf vrijdag 1 maart 2024 draait de SMART-L radar weer dag en nacht.

Planning 2024

 

16 januari plaatsing radar     

17 januari plaatsing radome (onder voorbehoud van juiste weersomstandigheden)

Gedurende de maand februari worden er reguliere testen uitgevoerd door Thales op de werking van de radar.

Eind februari/begin maart vindt het onderzoek met geluidsmeting plaats.

Pas als de radar voldoet aan de metingen wordt deze overgedragen aan commandant ACC/Luchtmacht voor gebruik.

 

 

18 augustus 2022 – Verslag gesprek  Werkgroep Wier Geluid met Defensie

 

9 juni 2022 – Verslag gesprek  Werkgroep Wier Geluid met Defensie

 
 
 

21 april 2022 – Uitnodiging presentatie aanvullende stralingsmetingen

18 mei 2022, 19.30 uur, Dorpshuis d’ Ald Skoalle Wier

Door de kerngroep is een aanvullende stralingsmeting uitgevoerd. Experts van het Agentschap Telecom zullen de resultaten aan u uitleggen en GGD Fryslân zal ingaan op gezondheidseffecten van dit type straling.

Uitnodiging informatieavond radar Wier 18 mei 2022

4 maart 2022 – Update stand van zaken – Hans Blanksma:

Ten eerste zijn er stralingsmetingen gedaan door een extern bureau in opdracht van de GGD. Er zijn op drie locaties gemeten. Bij Gerda Algra thuis, op mooie paal 1 en op het parkeerterreinvan het kaatsveld. Op deze laatste locatie is de cumulatieve straling gemeten. De uitslagen zijn inmiddels bekend en worden binnenkort gepresenteerd in de Ald Skoalle. Hier wordt nog in overleg een datum voor bepaald. Wat betreft de radome die over de radar wordt geplaats is het volgende te melden. Er zijn onderzoeken verricht die nodig waren om te zien welk materiaal kan worden gebruikt om deze radome te bouwen. Dit is met veel succes en sneller dan verwacht geslaagd. De bouwaanvraag wordt binnenkort ingediend bij het ILT en er wordt hier over ook gecommuniceerd met de gemeente en het dorp. De koppel krijgt een groene kleur en heeft een doorsnede van 12 meter, de oude was 40 meter in doorsnede. De rode lampen die nu op de radar staan verdwijnen en er komt een lampje voor terug die boven op de radome is geplaatst. Net zo als bij de “oude”. Ook zij er in Dec. nog geluidsmetingen gedaan, maar deze metingen waren niet volgens voorschrift en zullen dus aanstaande zaterdag opnieuw worden uitgevoerd. Als de waarden van de metingen bekend zijn, zal de defensie ook een info avond voor organiseren om het een en ander uit te leggen en me te delen. Defensie hoopt dat de vergunning zo snel mogelijk wordt verstrekt zodat de bouw zo spoedig mogelijk aan kan vangen en verwacht wordt dan dat de radome er begin Feb. 2024 op zit.

 

22 februari 2022 – WOB verzoek

Een jaar na de aanvraag is er dan eindelijk een antwoord gekomen. In 2018 was het al bekend dat de radar te veel lawaai zou maken.  De oplossingen die ze aangedragen hebben om het geluid aan te passen, waren ook al bekend voordat we als Dorp Wier met hun in gesprek gingen.  De kennisgeving van IL&T heeft in de bildtse post gestaan., Tussen de reclames. Echt een plek waar je ze ook verwacht..

WOB-verzoek

Laatste nieuws van Defensie:

15 December 2021

Beste inwoners,

Aanstaande vrijdag,17 december, worden er tussen 21:00 en 23:00  nieuwe geluidsmetingen gedaan. Hiervoor moet de radar in bedrijf zijn, dus deze zal tussen de bovenstaande tijden draaien.

Op 3 december 2021 is het volgende bericht naar de kerngroep verstuurd;

Tijdens het Kerngroep-overleg van 24 november hebben wij jullie gevraagd of jullie kunnen instemmen met het gebruik van de radar in de avond en nachtperiode. De radar zou dan stil staan en niet draaien. Jullie hebben hiermee ingestemd, waarvoor dank.

Echter bij nader inzien en na verder intern onderzoek zullen wij van deze mogelijkheid geen gebruik maken. Over de reden kan ik niet teveel uitweiden. Het heeft iets te maken met “kunnen” en “willen”. Wij blijven de radar vooralsnog gebruiken van 08:00 – 19:00 uur.

Volgende week wordt door Thales één van de gearboxen vervangen. Aansluitend, en zodra de weersomstandigheden het toelaat, zullen er aanvullende geluidsmetingen worden uitgevoerd. De radar zal hiervoor in de avond tijdelijk worden aangezet. Zodra bekend is wanneer dit is, dan laten wij dit jullie weten. En wanneer de resultaten van deze metingen bekend zijn, zullen wij dit ook met jullie terugkoppelen. Dan bespreken we ook wat de implicatie van deze resultaten zijn.

Daarnaast wil ik je graag even wijzen op een nieuw klachtenformulier die wij op de website hebben geplaatst. Dit is een speciaal formulier om klachten over de radar in Wier in te dienen.
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/klacht-overlast-radarstation-wier

 

14 December 2021 – bericht van Hans Blanksma:

Beste inwoners van Wier en omwonenden, afgelopen maandag 13 december zijn er metingen geweest omtrent de straling van de radar. Er zijn op drie locatie metingen verricht. Bij Gerda thuis, bij mooie paal 1a (het huisje tegenover de radar van de heer Penninga) en op de parkeerplaats van het kaatsveld (centrale plek in Wier). Op al deze locaties is er gemeten naar de cumulatieve straling, de straling van de radar in Wier, de straling van de radartorens op het vliegveld van Leeuwarden en de straling van de zendmasten nabij Ried, allen van defensie. Ik ben bij de metingen op mooie paal 1a en op de parkeerplaats geweest en een geweldige uitleg gekregen van wat er werd gemeten. De mensen van dit onafhankelijke meetbureau hebben mij in Jip en Janneke taal uitgelegd wat er op het scherm af te lezen was en deze vergeleken met waardes die in steden en in gebouwen, waar veel wifi domotica en andere frequenties aanwezig zijn. De waardes zijn daar, in steden en gebouwen, in de meeste gevallen vele malen hoger. Zodra alle meetgegevens verwerkt zijn wordt er een informatie moment georganiseerd door de kerngroep waarbij de GGD en het meetbureau deze gaan presenteren en er gelegenheid is om vragen te stellen. Dit moment zal ook bepaalt worden door de corona regelgeving. De cumulatieve straling en de straling gemeten in en buiten de woningen van Gerda en op 1a, en gemeten op de parkeerplaats van het kaatsveld, zitten allemaal onder de norm van de ICNIRP.

Vervangen Radar 
Na meer dan 40 jaar werd in begin 2020 de Medium Power Radar van Defensie bij Wier vervangen. De vertrouwde radarbol moest plaats maken voor een nieuwe SMART-L Radar om het luchtruim van Nederland ook in de toekomst goed te kunnen beveiligen.

Omwonenden zijn vooraf niet geïnformeerd over het plaatsen van de nieuwe radar en wat er zou veranderen aan de bestaande situatie. Nadat Defensie in het najaar begonnen is met testen werd en wordt er nog steeds veel overlast ondervonden;

  • Storingen aan elektrische apparatuur
  • Geluidsoverlast
  • Hinder van het uitzicht op het draaiende apparaat, en de fellere verlichting 
  • Zorgen over de straling, gezondheid en de toekomst

Werkgroep Radar Wier
Een aantal inwoners van Wier is begonnen digitaal te vergaderen omdat we vanwege de Corona-crisis niet fysiek samen konden komen. Een goede uitlaatklep om alle frustratie over de overlast en onze zorgen te delen.

In het dorp is er een enquête gehouden om te kijken hoe de nieuwe radar bij iedereen leeft. Er zijn contacten gelegd met de gemeente Waadhoeke, de GGD en Defensie. We proberen naar informatie, antwoorden en oplossingen te zoeken voor de problemen.

Kerngroep Radar Wier 
In April 2021 is er na een fysieke vergadering besloten een kleinere kerngroep samen te stellen. Deze groep staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en bestaat uit twee mensen van de werkgroep, twee mensen van de gemeente Waadhoeke, en twee mensen van de GGD.

De website zal de komende tijd nog met meer informatie aangevuld worden. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar radarwier@outlook.com